TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Doradca  
   
     
  Dla przedsiębiorców
Dla klientów indywidualnych
POMOC PRAWNA - ZAKRES

TWORZENIE I REJESTRACJA PODMIOTÓW

• pomoc w wyborze optymalnej prawnie i podatkowo formy działalności
• tworzenie i rejestracja spółek, stowarzyszeń

PRZEKSZTAŁCENIA PODMIOTÓW

• przekształcanie formy prawnej podmiotów
• sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części

OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK:

• przygotowywanie regulaminów działania organów spółki
• doradztwo w zakresie zmian w umowach i statutach spółek
• przygotowywanie projektów uchwał organów spółki, asysta w trakcie przeprowadzenia zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej itp.
• reprezentacja przedsiębiorcy przed sądem rejestrowym w postępowaniach o rejestrację zmian w rejestrze przedsiębiorców
• spółkom publicznym oferujemy ponadto pomoc w wykonywaniu obowiązków informacyjnych

PRAWO UMÓW

• przygotowywanie i analiza umów handlowych (umowy redagowane są w sposób, który w razie sporu ułatwi i skróci czas dochodzenia roszczeń)
• uczestnictwo w negocjacjach

PRAWO PRACY

• weryfikacja regulacji zbiorowych takich jak regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• opracowanie projektów umów: o pracę, zlecenia, o dzieło, o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich
• reprezentacja w sprawach pracowniczych przed sądami pracy

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

• zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
• reprezentacja przed organami administracji publicznej

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

• etap przesądowy: wezwanie do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem
• postępowanie sądowe: przygotowanie i wniesienie pozwu o zapłatę oraz podejmowanie niezbędnych czynności w postępowaniu sądowym, uzyskanie tytułu wykonawczego opatrzonego klauzulą wykonalności
• postępowanie egzekucyjne: ostateczne wezwanie do zapłaty, wniosek o wszczęcie egzekucji, monitorowanie postępowania egzekucyjnego

DORADZTWO W BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

• ocena skutków prawnych zamierzonych i dokonanych czynności, w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych
• przygotowywanie informacji na temat planowanych zmian w prawie istotnych dla działalności przedsiębiorcy

AUDYT PRAWNY I/LUB PODATKOWY

• weryfikacja aktów założycielskich, regulaminów oraz dokumentów rejestrowych
• analiza stanu postępowań sądowych i administracyjnych
• analiza umów
• ocena sytuacji przedsiębiorcy w aspekcie formalno-prawnym i/lub prawno-podatkowym.
• sporządzenie wniosków i zaleceń

 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa