TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Doradca  
   
     
  Dla przedsiębiorców
Dla klientów indywidualnych
Pomoc prawna dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej obejmuje:

• udzielanie porad i konsultacji prawnych
• sporządzanie opinii prawnych
• sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów
• reprezentację przed sądami i urzędami

Przykładowe zagadnienia:

OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI FUNDUSZY SEKURYTYZACYJNYCH

Fundusze sekurytyzacyjne nabywają od banków wierzytelności z tytułu umów kredytowych lub umów pożyczek. Proponują dłużnikowi nabytej wierzytelności ugodę. Jeżeli nie zostanie ona zawarta albo zawarta ugoda nie jest przez dłużnika realizowana, kierują przeciwko dłużnikowi pozew do sądu. Jeżeli otrzymają Państwo propozycję zawarcia ugody z funduszem, przed jej podpisaniem konieczne należy skonsultować się z prawnikiem. Ugody takie bowiem co do zasady zawierają niekorzystne dla dłużnika zapisy. Jeżeli fundusz wniesie przeciwko Państwu powództwo, w wielu przypadkach istnieje możliwość skutecznej obrony przed roszczeniami funduszu. Kancelaria reprezentuje osoby pozwane przez fundusze sekurytyzacyjne.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

Zakup mieszkania, gruntu czy domu stanowi często jedną z najważniejszych decyzji życiowych. Wiąże się ona zazwyczaj z zawarciem umowy kredytowej na finansowanie zakupu i obciążeniem nieruchomości hipoteką. W praktyce napotykamy na istotne błędy popełniane przy tego typu transakcjach. Wynikają one głównie z bagatelizowania znaczenia umów przedwstępnych oraz braku badania stanu prawnego nieruchomości. Skorzystanie z pomocy prawnej pomaga uniknąć kosztownych błędów.

PROCESY ODSZKODOWAWCZE/UBEZPIECZENIA

Szkoda powstać może na przykład w wyniku: wypadku samochodowego, pożaru, niewłaściwego wykonania umowy, czynu niedozwolonego. Pomoc prawna okazuje się często konieczna dla zapewnienia prawidłowego i terminowego jej naprawienia.

PRAWO PRACY

Nawet wieloletnie zatrudnienie, zdobycie doświadczenia i zaufania pracodawcy, nie zawsze gwarantuje pracownikowi poszanowanie jego praw. W praktyce często spotykamy się z pytaniami np. o zgodność z prawem rozwiązania umowy o pracę czy o odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pomagamy pracownikom w sporach z pracodawcą.

PRAWO SPADKOWE

Uregulowanie jeszcze za życia kwestii dziedziczenia pomaga uniknąć niepotrzebnych sporów, oszczędzić czas, nerwy i pieniądze spadkobierców. Doradzamy, jak zapewnić realizację ostatniej woli.
Reprezentujemy spadkobierców w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku/zniesienie współwłasności, o zachowek.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Zaangażowanie radcy prawnego stanowi dla dłużnika komunikat, iż wierzyciel zdecydowany jest w najbliższej przyszłości skierować sprawę do sądu i egzekucji komorniczej. Dlatego często już samo wezwanie do zapłaty podpisane przez radcę prawnego sprawia, że dłużnik postanawia uregulować zobowiązanie.
Pomagamy odzyskać należności zarówno na drodze pozasądowej (wezwanie do zapłaty, negocjacje, ugoda) jak i w postępowaniu sądowym.

ROZWÓD, PODZIAŁ MAJĄTKU, ALIMENTY

Reprezentujemy Klientów w sprawach o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego.

UMOWY KONKUBENCKIE
 
Coraz więcej osób decyduje się na wspólne życie bez zawierania związku małżeńskiego. Życie w związku pociąga za sobą nabywanie, zbywanie rzeczy ruchomych, nieruchomości, zaciąganie zobowiązań, ponoszenie nakładów na rzeczy. Warto jest już na początku uregulować kwestie majątkowe między partnerami, by w przypadku zakończenia związku uniknąć sporów czy też nie stracić majątku.
Doradzamy, jak uregulować stosunki majątkowe między partnerami, przygotowujemy projekty umów majątkowych.

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE UMÓW

Dobrze sporządzona umowa oprócz tego, iż jest zgodna z przepisami i nie zawiera postanowień nieważnych, jest dostosowana do konkretnego przypadku oraz zabezpiecza stronę na wypadek niewykonania bądź nienależytego jej wykonania przez druga stronę.
W praktyce często spotykamy się z osobami, które zawarły umowę w oparciu o powszechnie dostępne wzory bądź podpisały treść proponowaną przez drugą stronę umowy i po pomoc prawną zgłaszają się dopiero, gdy kontrahent niewłaściwie realizuje umowę, opóźnia się ze spełnieniem świadczenia czy też w ogóle nie ma zamiaru zapłacić czy wydać towaru. Wtedy okazuje się, iż zapisy umowy nie chronią takiej osoby a kontrahent bezwzględnie to wykorzystuje.
Nagminny jest brak zabezpieczeń braku zapłaty oraz zapisów ułatwiających dochodzenie roszczeń.

Przygotowujemy projekty umów, opiniujemy przedłożone projekty umów, reprezentujemy stronę w negocjacjach – pozwala to uniknąć kosztownych błędów i zminimalizować ryzyko transakcji.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Czy można przegrać sprawę sądową, chociaż prawo nam przysługuje? Oczywiście! Diabeł tkwi w procedurze… Pokładanie nadziei w tym ,iż „jest jeszcze druga instancja” często prowadzi do rozczarowań. Najważniejsze bowiem jest to, co wydarzy się przed sądem I instancji - II instancja nie służy poprawianiu błędów strony.

Dlatego warto od początku powierzyć prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa