TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Radca  
   
     
    
   DORADCA PODATKOWY

   Andrzej Tysier


Sprawy związane z procedurami podatkowymi, podatkami, audytem ksiąg, księgowością, kadrami i płacami są zagadnieniami, które wymagają szerokiej wiedzy, dużego doświadczenia, staranności i skrupulatności w ich prowadzeniu. Tylko takie działanie może spowodować, że unikniemy dotkliwych kar ze strony instytucji kontrolnych.
Wspierając Państwa w tej dziedzinie prowadzona przeze mnie Kancelaria przygotowała szereg specjalistycznych usług, w tym:

USŁUGI KSIĘGOWE:


W ramach usług księgowych prowadzę księgowość w zakresie:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- ewidencji przychodów („ryczałt ewidencjonowany”),
- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,         
- ksiąg rachunkowych,         
- innych ewidencji księgowych wymaganych przepisami prawa podatkowego.

DORADZTWO PODATKOWE:

Porady, wyjaśnienia oraz opinie podatkowe stanowią wiodącą działalność Kancelarii. Korzystanie z oferty w zakresie doradztwa podatkowego pozwala klientom ograniczyć ciągłe śledzenie zmian przepisów, jednocześnie umożliwiając im stały dostęp do bieżących informacji.

W ramach usług doradztwa podatkowego obejmujących m.in. zagadnienia: związane z podatkami dochodowymi, podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ordynacją podatkową, postępowaniem egzekucyjnym w administracji, itp.:
- udzielam porad i wyjaśnień oraz sporządzam opinie podatkowe,
- sporządzam informacje, deklaracje i zeznania podatkowe;
- prowadzę audyt podatkowy obejmujący: kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych podmiotu w celu eliminacji ryzyka sporu z organami podatkowymi lub skarbowymi, analizę wysokości obciążeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości;
- udzielam pomocy w optymalizacji zobowiązań podatkowych;

Ponadto:
- reprezentuję klienta przed organami podatkowymi, organami skarbowymi i sądami administracyjnymi podczas postępowań podatkowych oraz rozpraw, w tym postępowań w zakresie przychodów ze źródeł nieujawnionych;
- reprezentuję klienta poprzez uczestnictwo w czynnościach kontrolnych dokonywanych u podatnika przez organy podatkowe i skarbowe;
- sporządzam odwołania, zażalenia, zastrzeżenia, skargi, wyjaśnienia, podania i inne pisma z zakresu postępowania administracyjnego;  

OBSŁUGO PŁACOWO-KADROWA ZUS:
 

W ramach obsługi płacowo-kadrowej m.in.:
- sporządzam listy płac;
- prowadzę rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę;
- sporządzam niezbędne informacje i deklaracje (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
- prowadzę karty przychodów pracowników;
- prowadzę rozliczenia składek ZUS przedsiębiorców;
- sporządzam deklaracje i raporty ZUS;

INNE USŁUGI:

Kancelaria Podatkowa, w celu zapewnienia kompleksowej jak i bezproblemowej obsługi klientów oferuje również usługi, które nie mieszczą się w opisanych kategoriach. W ramach innych usług m.in.:
- weryfikuję księgi i wyprowadzam zaległości;
- sporządzam raporty i analizy finansowe;
- prowadzę obsługę w zakresie rozpoczęcia, przekształceń i likwidacji działalności gospodarczej.
 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa