TGD   O kancelarii   Usługi   Honorarium   Aktualności   Kontakt   Radca  
   
     
    
   DORADCA PODATKOWY

   Andrzej Tysier

 

„Doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”.

W dniu 26.03.2015 r. rusza ogólnopolska akcja „Doradcy podatkowi osobom z niepełnosprawnością”.
Do końca kwietnia, co czwartek, w godzinach od 10:00 do 15:00 osoby z niepełnosprawnością a także ich rodziny będą mogły – w mojej kancelarii - uzyskać bezpłatną telefoniczną poradę w zakresie rozliczeń rocznych. Pomogę także m.in. w wypełnianiu zeznań podatkowych (PIT) za 2014 r., ponadto udzielę odpowiedzi na pytania dotyczące źródeł przychodów, ulg, 1% na organizacje pożytku publicznego, zasad rozliczania wspólnego małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
Zapraszam wszystkich chętnych.


Abolicja dla płatników składek ZUS (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 656)

W dniu 15 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Osoby posiadające zaległości z tytułu nieopłaconych składek ZUS mogą składać wnioski o umorzenie należności w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawą został objęty każdy przedsiębiorca zalegający ze składkami, niezależnie od przyczyny powstania zaległości.
Należności podlegające umorzeniu to nieopłacone składki emerytalne, rentowe oraz wypadkowe za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności za okres od 1 stycznia 1999r. do 28 lutego 2009r.. Umorzeniu podlegają również należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe oraz koszty egzekucyjne. Nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy także podlegają umorzeniu, lecz tylko za taki okres za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.
Wniosek o umorzenie należności mogą złożyć również spadkobiercy lub osoby trzecie, jeżeli ZUS w zakresie takich zobowiązań wydał stosowną decyzję o ich odpowiedzialności.
Ustawodawca przewidział warunki umorzenia, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania korzystnej decyzji, m.in.:

  • na dzień wydania decyzji o umorzeniu nie można posiadać zadłużenia z tytułu składek za pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące za okres od 1 stycznia 1999r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu,
  • w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty należy spłacić należności, które nie podlegają umorzeniu.

Wnioski o umorzenie należności mogą składać zarówno osoby, które na dzień 1 września 2012r. nie prowadziły już pozarolniczej działalności, jak również osoby, które na ten dzień taką działalność prowadziły. O ile w pierwszym przypadku wystarczy złożyć sam wniosek o umorzenie, to w tym drugim przypadku oprócz wniosku należy dostarczyć między innymi odpowiednie zaświadczenia o pomocy de minimis, bądź złożyć oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy. Ponadto należy wypełnić m.in. formularz informacji związany z pomocą de minimis.
Konsekwencją umorzenia należności będzie brak zaliczenia okresu za jaki składki zostały umorzone, do okresu ubezpieczenia przy ustaleniu prawa do renty lub emerytury.
Ważne jest również to, że zgodnie z ww. ustawą przychody z tytułu umorzenia należności nie stanowią przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatki a wzajemne zaufanie (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 654)

Prowadzenie obsługi prawno - podatkowej firmy jest czynnością wielostronną, która wykonywana jest zarówno przez doradcę podatkowego jak i drugą stronę umowy. Doradca, posiadając odpowiednią wiedzę, zrobi wszystko, aby problemy każdej firmy prowadzone i rozwiązywane były profesjonalnie, ale wspólnie nie osiągniecie nic, jeśli ty nie będziesz współpracował. Informacje związane z Twoją firmą dostarczane na bieżąco, pozwolą zoptymalizować działalność w zakresie podatków. 
Jeżeli terminowo będziesz dostarczał wszystkie dokumenty do kancelarii, doradca będzie mógł w odpowiednim czasie zareagować, czy skorygować niektóre rozwiązania, w wyniku czego możesz zaoszczędzić nie tylko pieniądze i czas, ale i nerwy. Ponadto dostarczając dokumenty do kancelarii w ostatniej chwili utrudniasz doradcy działanie, ponieważ zagrożone staje się bezbłędne wykonanie przez niego swoich obowiązków.
W przypadku planowania inwestycji warto poprosić doradcę o radę. Spojrzy on na Twoją firmę oczami ekonomisty, „prawnika podatkowego”, a nawet urzędnika oraz wskaże najkorzystniejsze rozwiązane z podatkowego punktu widzenia.
Problemy podatkowe są zbyt poważne, by działać pochopnie, dlatego też gdy się one pojawiają należy zachować spokój, a określenie wagi sprawy pozostawić doradcy. Nie warto na zapas rozmyślać o wysokości kar, które będzie trzeba zapłacić fiskusowi. Doradca jest od tego, aby znalazł rozstrzygnięcie najkorzystniejsze z możliwych.
Dlatego nie warto korzystać z tzw. szarej strefy usług doradczych, ponieważ ryzyko jest znaczne, a często, ostatecznie i tak sprawa kończy się u doradcy podatkowego, choć wielokrotnie jest już zbyt późno na korzystne rozwiązania. Szara strefa z pewnością stanowi konkurencję cenową dla legalnie działających podmiotów, ponieważ nie ponosi m.in. kosztów szkoleń, składek członkowskich czy ubezpieczenia. Jednak decydując się na jej wybór warto wiedzieć choćby to, że osoby w niej działające nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów, a w przypadku kłopotów podatkowych pozostawią klienta samego sobie i nie wystąpią jako profesjonalny pełnomocnik.
Większość przedsiębiorców poważnie traktujących swoje przedsięwzięcia, decyduje się na korzystanie z usług doradców  podatkowych, aby skoncentrować się na prowadzonej działalności gospodarczej, a sprawy zakresu podatków jak również księgowości powierzyć specjalistom. Dzięki temu uzyskują oni bezpieczeństwo i pewność, że obsługa podatkowo-księgowa prowadzona jest profesjonalnie i zastosowane są najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dla podatników w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

Podwójna zaliczka nie obowiązuje (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 652)

Począwszy od bieżącego roku (2012), przedsiębiorcy ostatnie miesiące będą musieli inaczej zoptymalizować podatkowo jak dotychczas, ponieważ zmieniły się przepisy ustaw o podatkach dochodowych. Jest to ważna zmiana dla podatników podatku PIT i CIT, która jednak nie w każdym przypadku może okazać się korzystna.
Z jednej strony może mieć ona wpływ na poprawę płynności finansowej, ponieważ nie będzie potrzeby generowania środków na podwójną zaliczkę i podatek zostanie odprowadzony po miesiącu uzyskania dochodu od faktycznej jego wielkości. Z drugiej jednak strony listopadowa forma zapłaty zaliczki pozwalała na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań podatkowych dla podmiotów gospodarczych i przesunięcie obowiązku podatkowego za miesiąc grudzień nawet na kwiecień roku następnego.
Do końca ubiegłego roku obowiązywały przepisy, zgodnie z którymi przedsiębiorcy do dnia 20 grudnia mieli obowiązek dokonać wpłaty zaliczki za listopad i grudzień w podwójnej wysokości zaliczki listopadowej. Było to znaczne obciążenie dla firm, gdyż w skrajnych przypadkach przedsiębiorca rozliczający PIT musiał zapłacić podatek przekraczający nawet 60% swoich dochodów, by ewentualną nadpłatę odzyskać po 3 miesiącach od złożenia zeznania podatkowego. Problem ten dotyczył m.in. przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy realizując umowy przed rozpoczęciem okresu zimowego, w końcu roku mieli niewielkie możliwości uniknięcia podwójnej zaliczki. Oczywiście zapłata takiego podatku musiała nastąpić bez względu na to, czy kontrahent wywiązał się z obowiązku zapłaty za usługę, czy też nie.
W takich warunkach przedsiębiorcy, aby nie zamrażać środków na wiele miesięcy – korzystając m.in. z określonych w ustawach terminów powstania obowiązku podatkowego – mogli starać się przesunąć przychody zarówno na październik jak i na grudzień. W miesiącu listopadzie można było zwiększać jednocześnie zakupy towarów oraz ponosić zwiększone wydatki np. remontowe.
Obecnie nie będzie możliwości skorzystania z doświadczeń lat ubiegłych w zakresie podwójnej zaliczki, natomiast warto wypracować nowe sposoby na to, aby nie oczekiwać przez wiele miesięcy na zwrot podatku. Jednym z nich może być z pewnością złożenie zeznania podatkowego przed upływem terminu płatności zaliczki za miesiąc grudzień, jednak czy w praktyce – realizując po drodze wiele obowiązków, w tym rozliczenie remanentu - będzie to możliwe? Wszystko oczywiście zależy od okoliczności i potrzeb, jednak pośpiech nie wydaje się być wskazany w rozliczeniach z fiskusem, w związku z czym dopiero praktyka w nowej sytuacji pozwoli na optymalne rozwiązania.

Ulgi w zapłacie podatku (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 650)

Problemy ze spłatą podatków to charakterystyczne zjawisko podczas gorszej koniunktury gospodarczej. Jest jednak pewne rozwiązanie tego problemu, otóż ten, kto ma kłopoty z terminowym ich regulowaniem, może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi. Z tego uprawnienia, które zostało określone w przepisach ordynacji podatkowej, mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
Przed wystąpieniem o udzielenie ulgi należy zastanowić się co jest przyczyną powstania zaległości, ponieważ być może istnieje inny sposób jej pomniejszenia, np. tzw. ulga za złe długi.
Naczelnicy urzędów skarbowych mogą udzielać ulg w spłacie należności podatkowych w postaci odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia zaległości. Złożenie wniosku przez podatnika nie jest jednak wystarczające, ponieważ we wniosku należy przedstawić odpowiednie argumenty wykazując swój ważny interes bądź ważny interes publiczny, a do wniosku trzeba załączyć szereg dodatkowych informacji. Oczywiście samo złożenie wniosku o udzielenie ulgi w sprawie zaległości podatkowej nie wstrzymuje egzekucji.
Warto zwrócić uwagę, że udzielenie bądź odmowa udzielenia ulgi przez naczelnika urzędu stanowi decyzję uznaniową. Nie oznacza to jednak, że jest to decyzja subiektywna, ponieważ naczelnik, powinien kierować się chociażby hierarchią wartości, ocenić przedłożony przez podatnika materiał, przeanalizować przesłanki, dane finansowe, sytuację rodzinną, materialną, zdrowotną, itp. i podjąć decyzję, od której służy odwołanie do wyższej instancji.
W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia bądź rozłożenia na raty zaległości możemy spodziewać się wielu korzyści, jak np. niższe odsetki od zaległości objętej ulgą (opłata prolongacyjna), brak egzekucji, grzywny, zaświadczenie o niezaleganiu, jednakże powinniśmy wywiązywać się z terminów określonych w decyzji. W przypadku zaś odmowy udzielenia ulgi można popaść w poważne kłopoty skutkujące nawet licytacją majątku. Dlatego we wniosku – oprócz wykazania konieczności udzielenia ulgi - niezwykle ważne jest odpowiednie jego sprecyzowanie, chęć współpracy w zakresie udzielenia ulgi oraz spełnienie innych formalności.
W szczególnych czterech przypadkach, które zostały wymienione w ordynacji podatkowej, organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Dyscyplina podatkowa 2012 r. (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 648)

Próbując pomniejszyć szarą strefę działalności gospodarczej oraz skorygować błędy, Ministerstwo Finansów od wielu już lat opracowuje roczne krajowe plany dyscypliny podatkowej, którymi kierują się organy podatkowe realizując powierzone im zadania głównie w zakresie kontroli. Na 2012r. – podobnie jak w latach ubiegłych i z pewnością w latach następnych – zdiagnozowano 6 obszarów o wysokim wskaźniku ryzyka wystąpienia błędów. Są to:

  • sprzedaż internetowa;
  • niedokonywanie wpłat podatku dochodowego;
  • podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub
  • zawieszające działalność gospodarczą;
  • transakcje wewnątrzwspólnotowe;
  • wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów lub strat;
  • wykazywanie znacznych zwrotów podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek VAT;

Przedsiębiorcy, którzy działali, działają lub planują działać w tych obszarach mogą spodziewać się kontroli podatkowej lub przynajmniej czynności sprawdzających. Nie tylko oni jednak powinni oczekiwać wizyty urzędników, ale również np. ci którzy nie składają deklaracji podatkowych, nie zgłosili prowadzenia działalności, młodzi ludzie interesu lub osoby w podeszłym wieku.
W latach ubiegłych wyżej wymienione obszary również stanowiły priorytet działań fiskusa, w związku z czym można przypuszczać, że są i będą one nadal aktualne, gdyż organy skarbowe nie potrafiły dotychczas z nimi skutecznie walczyć. Jednakże kontynuowanie prac w tym zakresie przez Ministerstwo Finansów w sytuacji poszukiwania wpływów budżetowych, korzystanie z coraz nowszych narzędzi oraz ze zdobytych doświadczeń w zwalczaniu nieprawidłowości, mogą w końcu przynieść odpowiedni skutek.
Nie należy jednak przesadnie panikować, gdyż działania fiskusa we wskazanych obszarach nie powinny być nakierowane na podmioty prowadzące rzetelne rozliczenia z bud��etem, lecz na takie, które nie tylko uszczuplają wpływy budżetowe, ale również stanowią niezdrową konkurencję dla prawidłowo rozliczających się podmiotów.
Szczególnie ci, którzy mają podstawy do obaw powinni zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wrażliwego obszaru, aby wiedzieć czego oczekiwać po działaniach fiskusa i na co urząd zwróci uwagę. Można tego dokonać odwiedzając urząd skarbowy, bądź strony internetowe urzędów, izb skarbowych lub Ministerstwa Finansów.

Podatek od spadków i darowizn (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 646)

Nabycie majątku w sposób nieodpłatny, znajdującego się na terenie kraju, podlega podatkowi od spadków i darowizn, natomiast wysokość podatku zależy m.in. od stopnia pokrewieństwa, jaki łączy strony tzn. darczyńcę i obdarowanego.
Jeżeli dojdzie do darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha), a jej wartość nie przekracza kwoty 9637 zł (tj. kwoty, która nie zmienia się już od wielu lat), obdarowany może skorzystać ze zwolnienia od podatku. W przypadku jednak przekroczenia ww. sumy, obdarowany, który chciałby nadal korzystać z takiego zwolnienia, musi zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. otrzymania np. podarunku, natomiast w przypadku dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
W razie, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, należy odpowiednim dowodem udokumentować fakt ich otrzymania: np. wyciąg z rachunku bankowego.
W przypadku niezachowania 6-cio miesięcznego terminu zgłoszenia, od kwoty przekraczającej 9637 zł obdarowany ma obowiązek odprowadzić podatek.
Dalsi członkowie rodziny, jak również osoby obce podatek obliczają według skali podatkowej od nadwyżki wartości spadku lub darowizny ponad kwotę wolną, tj. odpowiednio: 7276 zł i 4902 zł.
Warto zwrócić uwagę, że są to limity pięcioletnie i w tym okresie podlegają sumowaniu.
Poza ww. zwolnieniami, ustawa przewiduje kilka innych, które można zastosować również do transakcji między osobami obcymi.
I tak, jednym z najczęściej występujących jest zwolnienie dotyczące nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego, bądź prawa do lokalu o powierzchni do 110 m2. Zwolnienie ograniczone jest jednak przez ustawę w przypadku osób niespokrewnionych i obejmuje ono tego typu nabycie tylko w drodze spadku. Warto zwrócić uwagę, że ulga ta obwarowana jest kilkoma kryteriami, m.in. ważnym warunkiem skorzystania z niej jest zamieszkiwanie w nabytej nieruchomości przez okres 5 lat. W przypadku niespełnienia tego warunku, istnieje, co prawda, możliwość skorzystania z ulgi, ale należy złożyć uzasadniony wniosek do naczelnika urzędu skarbowego.

Podobieństwa i różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 643)

Z pewnością wielu z Nas brało udział w czynnościach sprawdzających prowadzonych przez organy podatkowe, które związane były z tzw. „kontrolą krzyżową”, czy też ze zbadaniem posiadanych dokumentów stanowiących podstawę do skorzystania z ulg podatkowych. Nie każdy jednak uczestniczył w kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy, bądź skarbowej prowadzonej przez urząd kontroli skarbowej, których procedury szczegółowo przedstawia ordynacja podatkowa, jak również ustawa o kontroli skarbowej.
W obu tych instytucjach inicjatywa podjęcia kontroli następuje z urzędu, a wiec w przypadku kontroli podatkowej należy ona do naczelnika urzędu skarbowego – jako organu pierwszej instancji, natomiast w przypadku kontroli skarbowej – do dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Zarazem jeden jak i drugi organ, w uzasadnionych przypadkach może wezwać pomoc lub asystę.
Podstawą do dokonania czynności kontrolnych - w przypadku kontroli podatkowej - jest upoważnienie do kontroli wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, zaś w przypadku kontroli skarbowej – postanowienie o wszczęciu kontroli wydane przez dyrektora UKS.
Zbliżone uprawnienia posiadają zarówno jedni jak i drudzy kontrolujący, m.in.: wstęp do obiektu, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości, oględziny, zbieranie dowodów, zabezpieczenie dowodów, przesłuchanie świadków, przy czym umundurowani inspektorzy i pracownicy urzędu kontroli skarbowej, w szczególnych przypadkach mogą stosować dodatkowo środki przymusu bezpośredniego, a w wyjątkowych sytuacjach mają prawo użycia broni palnej.
Cele zarówno jednej jak i drugiej kontroli tylko w pewnym zakresie się pokrywają, choć mają nieco inne nazewnictwo, lecz kontrola skarbowa - oprócz zobowiązań podatkowych - obejmuje znacznie więcej zagadnień, w tym inne należności stanowiące dochód budżetu państwa.
Czas trwania kontroli dotyczący przedsiębiorców wynika z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i jest stosowany zarówno w przypadku jednej jak i drugiej kontroli na identycznych zasadach.
Należy zauważyć, że urząd kontroli skarbowej oprócz kontroli skarbowej może również prowadzić kontrolę podatkową opartą na przepisach ordynacji podatkowej i wówczas obowiązują podobne rygory jak w kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy.

Ulga rehabilitacyjna (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 642)

Wiele osób, składając zeznania podatkowe, korzysta z różnego rodzaju ulg, które należy odpowiednio udokumentować. Jedną z takich ulg jest ulga z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, która istnieje od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Odliczenia wydatków z tego tytułu dokonywane są od dochodu przez osoby niepełnosprawne lub posiadające na swoim utrzymaniu takie osoby, przy czym w przypadku tej drugiej grupy osób odliczenie jest możliwe, jeśli kwota rocznego dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika nie przekroczy 9120 zł. Ustawa o podatku dochodowym szczegółowo określa jakie osoby należy uznać za niepełnosprawne i jakie te osoby muszą spełniać warunki, aby skorzystać z ulgi.
Przepisy wymieniają szereg wydatków podlegających odliczeniu, pośród których są wydatki objęte limitami jak i nielimitowane. Najbardziej popularnymi odliczeniami są z pewnością wydatki poniesione na zakup leków oraz wydatki związane z używaniem samochodu osobowego.
Jeżeli chodzi o wydatki poniesione na zakup leków, to odliczeniu podlega dopiero nadwyżka pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki. Warto wiedzieć, że w trakcie weryfikacji zeznania przez urząd możemy być zobligowani do okazania zaświadczenia lekarza specjalisty o konieczności stosowania leków przez osobę niepełnosprawną.
Wydatki związane z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ponoszone muszą być dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, a odliczeniu podlega kwota w wysokości 2280 zł. Nie wystarczy tutaj tylko posiadanie samochodu. Bardzo istotnym elementem, o którym już dziś należy pamiętać chcąc zastosować tego rodzaju ulgę w zeznaniu rocznym, jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
Wydatki na ww. cele podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane (dofinansowane) ze środków różnego rodzaju funduszy, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie.

Nieujawnione źródła przychodów (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 641)

Kontrola nieujawnionych źródeł przychodów podatników to jeden z priorytetowych obszarów weryfikowanych przez organy podatkowe. Osoba, która wydaje więcej niż zarabia może spodziewać się, że prędzej czy później zainteresuje sobą odpowiednie urzędy, a wówczas to ona musi udowodnić źródło pochodzenia środków pieniężnych, za które nabyła w danym roku majątek.
Źródłem informacji dla urzędów mogą być m.in. akty notarialne, deklaracje podatkowe jak również doniesienia.
W przypadku postępowań związanych z nieujawnionymi źródłami przychodów, organy podatkowe ustalają kwotę poniesionego wydatku oraz wartość zgromadzonych w danym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości, w sposób niebudzący wątpliwości, muszą być wyliczone przez właściwy urząd, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu, który będzie podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku dochodowego.
Warto wiedzieć, że przy badaniu nieujawnionych źródeł przychodów, w przypadku braku danych związanych np. z codziennymi wydatkami, organy podatkowe wykorzystują statystyczne koszty utrzymania ogłaszane przez GUS.
Jeśli urząd rozpocznie czynności w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, trzeba być przygotowanym na długotrwałe i bardzo szczegółowe badanie takie jak m.in. wnikliwe weryfikowanie wydatków, przychodów i oszczędności. Rozpoczęcie tych czynności przez organ podatkowy to jednak nic strasznego. Wiadomo, że podatnik ma przecież prawo do obrony, a nawet posiada narzędzia, które może wykorzystać. Co prawda problem obrony przed zarzutami urzędu w tym zakresie jest nieco złożony, ale pamiętać należy, że dowodem może być wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Trzeba więc wykazać się ponadprzeciętną przezornością i gromadzić oraz przechowywać wszelkie dokumenty związane z zaszłościami gospodarczymi, takie jak np. informacje o dochodach z wykonywanej pracy (w tym za granicą), uzyskane kredyty, pożyczki, darowizny, wygrane, itp., gdyż tego typu dowody, nawet po wielu latach mogą uratować przed koniecznością zapłaty niebagatelnej kwoty podatku.
Zakończenie czynności przez organy podatkowe czasami może mieć przykre konsekwencje dla podatnika, który nie potrafi udowodnić źródeł przychodów lub zataja je przed urzędem. Zapłaci on nie tylko 75% podatek, ale może zapłacić także grzywnę za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Zwrot VAT za materiały budowlane (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 638)

Osoba fizyczna, która poniosła wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych udokumentowane fakturami VAT może uzyskać częściowy zwrot podatku od towarów i usług, składając odpowiedni wniosek VZM w urzędzie skarbowym. Możliwość taką stwarza ustawa z dnia 29 sierpnia 2005r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).
Po wejściu Polski do UE podwyżce uległy stawki VAT na materiały budowlane, w związku z czym ustawodawca chcąc zredukować ten wzrost wydał przepis umożliwiający rekompensatę zwiększonych wydatków poniesionych przez inwestorów indywidualnych.
W ww. przepisie określono odrębny limit kwoty zwrotu wydatków związanych z budową domu, jak również remontem lokalu. Limity te ustalane są kwartalnie i każdego składającego wniosek może obowiązywać inny limit, w zależności od daty złożenia wniosku. I tak np. składając wniosek w I kwartale br. obowiązują odpowiednio progi zwrotu: 34044 zł oraz 14590 zł. Ograniczenia kwotowe rozliczane są w okresach pięcioletnich, licząc od daty złożenia pierwszego wniosku. Pamiętać również należy, że wnioski o zwrot możemy składać nie częściej jak raz w roku.
Warto wiedzieć, że złożenie wniosku na druku VZM, w którym ujęto faktury sprzed kilku lat nie jest objęte przedawnieniem, w związku z czym nawet dziś możemy rozliczyć wydatki poniesione od 01.05.2004r. Poprawnie obliczona kwota zaś podlega zwrotowi w terminie 4 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Istotny jest również fakt, że pomimo iż jest to świadczenie pieniężne stanowiące przychód, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało zwolnione od podatku dochodowego i nie uwzględnia się jego wysokości w zeznaniu podatkowym.
Na podstawie art. 3 ust. 8 ww. ustawy o zwrocie VAT, Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie z dnia 03.09.2010r. (Dz.Urz.MI. z 2010 nr 11, poz.35), gdzie ujął wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do częściowego zwrotu VAT. Są to m.in.: cement, wapno, gips i wyroby z nich, klepki, listwy, rury, wyroby sanitarne, cegły, dachówki, piece, kafelki, itp. Cała lista składa się z 87 pozycji posegregowanych wg symboli PKWiU, przy czym na każdą pozycję przypada po kilka rodzajów materiałów, z których można oczekiwać zwrotu VAT.

Zmiany w ulgach podatkowych za 2011r. (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 637)

Składając zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011r. – podobnie jak za lata poprzednie – możemy skorzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych, które warto zastosować zarówno przy odliczeniu od dochodu jak i od podatku. Ustawodawca dokonał kilku korzystnych zmian, które powinny nie tylko ułatwić samo rozliczenie podatkowe, ale i spowodować zmniejszenie obciążeń podatkowych.
Analizując ustawę, już w pierwszej kolejności można zauważyć, że uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej. Obecnie – w przeciwieństwie do lat poprzednich - nie musimy udowadniać, że korzystaliśmy z sieci w miejscu zamieszkania. Z tej zmiany mogą skorzystać m.in. osoby użytkujące telefoniczne sieci bezprzewodowe i użytkownicy przenośnych modemów stosowanych w komputerach czy laptopach.
Pewnemu ułatwieniu uległ też system dokumentowania wydatków, gdyż nie ma już obowiązku posiadania faktur poświadczających ulgi, natomiast należy posiadać dokument stwierdzający poniesienie tych wydatków. W przypadku np. krwiodawców, wystarczające będzie odpowiednie zaświadczenie z jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi.
Ponadto rozszerzono zakres ulgi rehabilitacyjnej o wydatki w kwocie 2280 zł - dla osób niewidomych i niedowidzących, zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - związane z posiadaniem psa asystującego. Aby skorzystać z tej ulgi nie ma konieczności dokumentowania wydatków, lecz wystarczy posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.
Przedsiębiorcom warto przypomnieć o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii. Co prawda, należy w tym wypadku spełniać pewne warunki, ale też odliczenie jest niebagatelne, bo aż 50% kwoty wydatków uwzględnionych w wartości początkowej.
Rodzaje odliczeń od podatku oraz ich limity nie zmieniły się w stosunku do roku ubiegłego, tak więc osoby, którym przysługuje prawo do tego typu ulg z pewnością skorzystają z najbardziej popularnej ulgi w latach poprzednich, jaką była ulga „prorodzinna”. Limit tej ulgi za 2011r. to 1112,04 zł na jedno dziecko (92,67 zł/miesiąc).
Limity ulg i odliczeń znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Wspólne opodatkowanie małżonków (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 635)

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Ustawodawca jednak w sposób szczególny potraktował małżeństwo, które bądź co bądź tworzy podstawową komórkę społeczną, i umożliwił wspólne rozliczenie, ale pod pewnymi warunkami, a mianowicie:
• małżonkowie pozostają przez cały rok w związku małżeńskim i przez cały rok istnieje między nimi wspólność majątkowa;
• małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;
• małżonkowie złożą w obowiązującym terminie zeznanie podatkowe, w którym będą wnioskować o wspólne opodatkowanie – taki wniosek może być wyrażony przez jednego z małżonków i wówczas jest on traktowany jako upoważnienie drugiego z nich do wnioskowania o wspólne opodatkowanie;
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być także złożony przez podatnika, który:
• zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego;
• pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania;
W przypadku uzyskania przez małżonków dochodów mieszących się w różnych progach podatkowych, wspólne rozliczenie jest o tyle korzystne, że powoduje mniejsze obciążenie podatkowe, czyli korzyści finansowe. Ponadto w sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków uzyskał dochód w roku podatkowym, wówczas jest szansa na wykorzystanie przez obojga małżonków kwoty zmniejszającej podatek, która za 2011r. wynosi 556,02 zł. Jeśli jednak w takiej sytuacji małżonkowie dokonają osobnego rozliczenia, to u jednego z nich ta kwota przepadnie.
Wspólne opodatkowanie ma zastosowanie nie tylko do małżonków zamieszkałych w Polsce, ale również do tych zamieszkujących poza jej granicami, choć nie we wszystkich krajach i pod pewnymi warunkami. Nie ma jednak przeszkód, aby z preferencyjnych zasad rozliczeń korzystali małżonkowie, z których jeden pracuje za granicą i jest zobowiązany do rozliczenia się w Polsce z uzyskanych tam dochodów.
Należy jednak pamiętać, że małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie, gdy jeden z nich wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem tonażowym. Opisane wyłączenia nie dotyczą jednak osób osiągających przychody poza działalnością gospodarczą z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Podatek jest płatny do 30 kwietnia każdego roku, niezależnie od tego kiedy złożymy zeznanie podatkowe, a uchybienie tego terminu może być powodem do kary z ustawy karnej skarbowej. Nadpłata podatku jest z kolei zwracana w terminie 3 miesięcy od daty złożenia zeznania, natomiast w przypadku gdy urząd nie wywiąże się z tego terminu, przysługują nam odsetki liczone od dnia złożenia zeznania.

Opodatkowanie e-handlu (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 632)

Obowiązki nabywcy towarów

Dokonując zakupu towarów w e-sklepach, a szczególnie na aukcjach internetowych, każdy z nas powinien ustalić, czy sprzedawca prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej i czy sprzedany nam towar ma związek z jego działalnością. Ten szczegół jest niezwykle istotny, ponieważ przy nabyciu rzeczy o wartości rynkowej przekraczającej 1000 zł od prywatnego sprzedawcy na cele nie związane z działalnością gospodarczą, nabywca nie będący podatnikiem VAT, ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku, oprócz odsetek, nabywcy grożą sankcje wynikające z ustawy karnej skarbowej.
Obowiązki sprzedawcy będącym przedsiębiorcą
Osoba prowadząca działalność gospodarczą, odpowiednio udokumentowane zakupy i sprzedaż „internetową” prowadzoną w ramach tejże działalności, powinna wykazać we właściwych księgach podatkowych oraz w stosownych deklaracjach, zachowując przy tym odpowiedni moment powstania obowiązku podatkowego zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług. Przedsiębiorcy często, oprócz sprzedaży za pośrednictwem portali internetowych, handlują w tzw. realnych sklepach i doskonale zdają sobie sprawę ze swoich obowiązków. Nieco bardziej skomplikowanym problemem jest e-sprzedaż przez osoby, które nie zgłosiły prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązki sprzedawcy nie prowadzącego działalności

O prowadzeniu działalności gospodarczej – w kontekście e-handlu - można mówić w przypadku regularnego i stałego (ciągłego) wystawiania przedmiotów na aukcjach internetowych lub w e-sklepach, jak również reklamowania i promowania towarów podlegających sprzedaży. Taką zorganizowaną działalność cechuje m.in.: prowadzenie jej w celach zarobkowych, posiadanie punktu sprzedaży, różnego rodzaju umowy z dostawcami towarów, z firmą kurierską, korzystanie z pomocy osób trzecich, itp. Mogą to być wystarczające powody, aby podlegać rygorom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przedsiębiorca, a po przekroczeniu limitu obrotów określonych w ustawie o podatku od towarów i usług jako wolnych od podatku – stać się podatnikiem podatku VAT.
Nie każdy jednak prowadzi działalność w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czy też ustaw podatkowych. W takim przypadku warto wiedzieć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód ze zbycia rzeczy, które miało miejsce przed upływem 6-ciu miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie. Dochód zaś z tej sprzedaży podlega wykazaniu w zeznaniu podatkowym.
Wybierz odpowiednią formę opodatkowania (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 631)

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, jeszcze do 20 stycznia może wybrać odpowiednią formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Uzyskiwane dochody można opodatkować według zasad ogólnych, albo też skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania.

Zasady ogólne

W przypadku wyboru zasad ogólnych za podstawę opodatkowania należy przyjąć dochód i w zależności od wyboru sposobu opodatkowania (wg skali lub liniowo 19%), dokonać wyliczenia podatku dochodowego. Przy wyborze sposobu opodatkowania warto przeanalizować dane wynikające z ksiąg za poprzedni rok podatkowy oraz prognozę dochodów na rok bieżący, jak również ewentualne ulgi podatkowe. Powinniśmy pamiętać, że wysokość podatku, wg skali podatkowej, wynosi 18%, przy czym w przypadku przekroczenia dochodów mieszczących się w pierwszym progu zapłacimy podatek wg skali 32%. Tutaj jednak można skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz z ulg podatkowych, jak np. ulga rodzinna, internetowa, itp., w przeciwieństwie do opodatkowania wg jednolitej stawki 19%, którą stosujemy niezależnie od wysokości dochodu i nie możemy korzystać z ulg w tak szerokim zakresie.
Ze sposobu opodatkowania wg zasad ogólnych mogą skorzystać wszyscy podatnicy, podczas gdy ustawodawca ograniczył możliwości skorzystania z liniowego sposobu opodatkowania.
Oprócz wyboru sposobu opodatkowania istnieją różne metody wpłacania zaliczek, i tutaj również należy dokonać odpowiedniego wyboru, gdyż dzięki niektórym z nich, jak np. zaliczki kwartalne, czy uproszczone, możemy skorzystać z tzw. kredytu podatkowego.


Zryczałtowane formy opodatkowania

Najprostszą ze zryczałtowanych form opodatkowania jest karta podatkowa, która zwalnia podatników z obowiązku prowadzenia ksiąg. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, których rodzaj działalności jest wymieniony w ustawie, a wysokość podatku dochodowego w tym przypadku, wynika z tabeli.
Odmienną od karty podatkowej formą opodatkowania jest zryczałtowany podatek dochodowy. Podstawą opodatkowania w tym przypadku jest przychód. Stawki podatku wahają się od 3% do 20%. Ustawa jednak zawiera cały szereg wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych, co znacznie ogranicza możliwości wyboru tej formy opodatkowania.
Niezależnie od ww. form opodatkowania podatkiem dochodowym, każdy przedsiębiorca podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym istnieje tu również szereg zwolnień podmiotowych i przedmiotowych
.Podatek VAT w działalności rolniczej (artykuł w Gazecie Brzeskiej nr 630)


Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość opodatkowania działalności rolniczej. W myśl tejże ustawy, działalność rolnicza obejmuje m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą oraz szereg innych, bardziej szczegółowo opisanych w tym akcie prawnym, czynności. Warto zastanowić się nad zaletami i wadami pozostania rolnikiem ryczałtowym, czy stania się rolnikiem opodatkowanym podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
W przypadku rolników, generalną zasadą jest zwolnienie dostawy produktów i usług rolniczych z podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że pochodzą one z własnej działalności rolniczej i od rolnika ryczałtowego. Rolnikiem ryczałtowym jest w zasadzie każdy rolnik korzystający ze zwolnienia, z wyjątkiem tych, którzy mają - narzucony przez ustawę o rachunkowości - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ustawie o VAT zawarte są szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych, które regulują takie zagadnienia jak m.in.: stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji, która od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, dane dotyczące faktur VAT RR oraz inne kwestie.
Każdy rolnik może zrezygnować ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczać się z podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych. Tego typu rezygnacja wymaga zarejestrowania się u właściwego naczelnika urzędu skarbowego jako podatnik VAT czynny i powoduje utratę zwolnienia podmiotowego. Ustawodawca w 2011r. zrezygnował z pozostałych warunków jakimi była m.in. kwota dostawy produktów w wysokości przekraczającej 20.000 zł oraz konieczność prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT przez okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających rezygnację ze zwolnienia.
Rolnicy opodatkowani podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych mają obowiązek prowadzenia ewidencji VAT, przy czym z jednej strony mogą korzystać z odliczenia podatku VAT naliczonego, w zakresie jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z drugiej zaś strony, przy sprzedaży towarów i usług, muszą wykazywać podatek VAT należny według właściwej stawki VAT.
Skorzystaj z usług doradcy podatkowego stawiając na bezpieczeństwo i wysoką jakość!


Ustawa o doradztwie podatkowym zastrzega wykonywanie czynności doradztwa podatkowego wyłącznie przez podmioty uprawnione, tj.: doradców podatkowych, radców prawych, biegłych rewidentów, adwokatów. Oznacza to, że wykonywanie tych czynności bez wymaganych uprawnień jest skatalogowane przez organy ścigania jako przestępstwo.
Podatnik, który zleca wykonanie czynności doradztwa podatkowego (w tym usług prowadzenia ksiąg) nieuprawnionemu podmiotowi, również uczestniczy w przestępstwie. Dlatego przed zleceniem tej usługi proponuję sprawdzić, czy osoba świadcząca usługi posiada odpowiednie uprawnienia i ubezpieczenie. Jak widać, korzystanie z usług osób, których wiedza i kwalifikacje nie zostały zweryfikowane egzaminem państwowym, nie posiadających odpowiednich uprawnień m.in. do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, wiąże się z pewnym ryzykiem.
Nadmieniam, że do usługowego prowadzenia ksiąg, oprócz doradców podatkowych uprawnione są m.in. osoby posiadające certyfikat Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z własnych doświadczeń wiem, że szara strefa w tej dziedzinie może być bardzo duża, w związku z czym, chciałbym skierować moją ofertę również do osób, które korzystają obecnie z usług podmiotów lub osób nie posiadających uprawnień. Warto jest sprawdzić jakie są zalety korzystania z usług podmiotów uprawnionych, ponieważ różnica w opłatach za usługi tego typu może wcale nie wystąpić.
Z całą pewnością – oprócz zagrożenia udziału w przestępstwie - istnieje bardzo wiele wad z korzystania z usług świadczonych przez podmioty nieuprawnione, m.in.:
- podmioty te nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego, w tym z usługi prowadzenia ksiąg;
-  podatnik ponosząc wydatki w ww. zakresie nie może ich zaliczyć w koszty uzyskania przychodów;
- osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów, nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne;
- podmioty takie nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy.
Biorąc pod uwagę opisane wyżej wady, warto się zastanowić, czy korzystanie z usług takich osób nie doprowadzi firmy do kłopotów finansowych, a w skrajnych przypadkach do bankructwa. Proszę więc pytać o osoby wpisane na listę doradców podatkowych i żądać przedstawienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych (www.kidp.pl) opublikowana jest lista doradców podatkowych, natomiast na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) opublikowana jest lista podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg podatkowych.

 
     
   

TGD KancelarieKancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Podatkowa